دو نفره 

  • قیمت تخت سایز  140     650.000  تومان قیمت تخت سایز  160     700.000  تومان قیمت تخت سایز  180     750.000  تومان قیمت پا تختی تک کشو 70.000 تومان قیمت پا تختی دو کشو 100.000 تومان

    750,000 تومان
  • قیمت تخت سایز  140     700.000  تومان قیمت تخت سایز  160     800.000  تومان قیمت تخت سایز  180     900.000  تومان قیمت پا نختی تک کشو 100.000 تومان قیمت پا تختی دو کشو 120.000 تومان

    800,000 تومان