دو نفره 

 • قیمت تخت سایز  140     1.000.000  تومان قیمت تخت سایز  160     1.100.000  تومان قیمت تخت سایز  180     1.300.000  تومان جنس کار چوب ملچ می باشد قیمت پا تختی تک کشو 100.000 تومان قیمت پا تختی دو کشو 150.000 تومان  

  1,100,000 تومان
 • قیمت تخت سایز  140     1.200.000  تومان قیمت تخت سایز  160     1.300.000  تومان قیمت تخت سایز  180     1.500.000  تومان جنس کار چوب ملچ می باشد قیمت پا تختی تک کشو 100.000 تومان قیمت پا تختی دو کشو 150.000 تومان  

  1,300,000 تومان
 • قیمت تخت سایز  140     550.000  تومان قیمت تخت سایز  160     550.000  تومان قیمت تخت سایز  180     600.000  تومان قیمت پا تختی تک کشو 100.000 تومان قیمت پا تختی دو کشو 130.000 تومان  

  550,000 تومان
 • قیمت تخت سایز  140     750.000  تومان قیمت تخت سایز  160     800.000  تومان قیمت تخت سایز  180     850.000  تومان قیمت پا تختی تک کشو 100.000 تومان قیمت پا تختی دو کشو 150.000 تومان نوار طلایی استیل می باشد

  800,000 تومان
 • قیمت تخت سایز  140     600.000  تومان قیمت تخت سایز  160     650.000  تومان قیمت تخت سایز  180     700.000  تومان قیمت پا تختی تک کشو 80.000 تومان قیمت پا تختی دو کشو 120.000 تومان

  850,000 تومان
 • قیمت تخت سایز  140     600.000  تومان قیمت تخت سایز  160     550.000  تومان قیمت تخت سایز  180     600.000  تومان قیمت پا تختی تک کشو 70.000 تومان قیمت پا تختی دو کشو 100.000 تومان

  550,000 تومان
 • قیمت تخت سایز  140     500.000  تومان قیمت تخت سایز  160     550.000  تومان قیمت تخت سایز  180     600.000  تومان قیمت پا تختی تک کشو 70.000 تومان قیمت پا تختی دو کشو 100.000 تومان

  550,000 تومان
 • قیمت تخت سایز  140     700.000  تومان قیمت تخت سایز  160     750.000  تومان قیمت تخت سایز  180     800.000  تومان قیمت پا تختی تک کشو 100.000 تومان قیمت پا تختی دو کشو 120.000 تومان

  750,000 تومان
 • قیمت تخت سایز  140     650.000  تومان قیمت تخت سایز  160     700.000  تومان قیمت تخت سایز  180     750.000  تومان قیمت پا تختی تک کشو 100.000 تومان قیمت پا تختی دو کشو 120.000 تومان

  750,000 تومان
 • قیمت تخت سایز  140     700.000  تومان قیمت تخت سایز  160     650.000 تومان قیمت تخت سایز  180     700.000  تومان قیمت پاتختی تک کشو 100.000 تومان قیمت پا تختی دو کشو 120.000 تومان

  650,000 تومان
 • قیمت تخت سایز  140     550.000  تومان قیمت تخت سایز  160     650.000  تومان قیمت تخت سایز  180     700.000  تومان قیمت پا تختی تک کشو 70.000 تومان قیمت پا تختی دو کشو 100.000 تومان تسمه های طوسی رنگ از جنس نوارpvcرنگ متضاد میباشد که در محیط قطعات نصب گردیده است.

  650,000 تومان
 • قیمت تخت سایز  140     700.000  تومان قیمت تخت سایز  160     750.000  تومان قیمت تخت سایز  180     800.000  تومان قیمت پا نختی تک کشو 70.000 تومان قیمت پا تختی دو کشو 100.000 تومان

  750,000 تومان